Showing Post From Jekyll

Minify multiple Javascript files in a folder with UglifyJS

To minify multiple Javascript files, you can use Grunt. However, there is a much easier way to archive it using UglifyJS and Bashscript.

Read more

Tạo contact form đơn giản với Nodejs - nodemailer

Nếu website của bạn sử dụng một CMS như Wordpress thì việc tạo contact form đã khá dễ dàng với các plug-in.

Read more

Kinh nghiệm tạo website cá nhân với Jekyll (tiếp)

Hình ảnh Website VietAnhDev.com sau khi chuyển sang Jekyll Level 2! Trước đây vài ngày tôi có viết bài Kinh nghiệm tạo website cá nhân với Jekyll (level 1), nói về những kinh nghiệm đầu tiên để setup một trang Jekyll.

Read more

Kinh nghiệm tạo website cá nhân với Jekyll

Website VietAnhDev.com sau khi chuyển sang Jekyll Chú ý: Bài viết này tôi muốn hướng đến các bạn đã có chút kinh nghiệm về web.

Read more