AICurious
Published on
Saturday, May 27, 2017

Tạo contact form đơn giản với Nodejs - nodemailer

1397 words7 min read
Authors
 • avatar
  Name
  Viet Anh
  Twitter

Nếu website của bạn sử dụng một CMS như Wordpress thì việc tạo contact form đã khá dễ dàng với các plug-in. Tuy nhiên nếu bạn đang có một website tĩnh, bạn sẽ cần một dịch vụ để xử lí các form liên hệ của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tự tạo một backend đơn giản để xử lí các form liên hệ.

Form liên hệ của chúng ta sẽ hoạt động theo các nhận request từ form theo method POST và gửi chúng đến email chính bằng nodemailer của Nodejs.

Step 1: Cài đặt Nodejs

Trước tiên bạn cần phải cài đặt Nodejs bằng cách truy cập vào trang chủ để tải về và cài đặt: https://nodejs.org/en/.

Nếu bạn đang dùng Ubuntu/Debian hay một hệ linux phổ biến khác thì Nodejs cũng có mặt trên kho phần mềm và có thể dễ dàng cài đặt bằng lệnh đơn giản như sudo apt-get install nodejs (Ubuntu Linux).

Step 2: Tạo Project mới (có thể là mail-gate)

 • Tạo một thư mục với tên dự án của bạn.

 • Dùng lệnh npm init trong thư mục và nhập các thông tin.s

Step 3: Viết code Nodejs

Copy đoạn code sau vào file index.js. Bạn sửa phần smtpConfig là cấu hình chúng ta dùng để gửi mail. Bạn có thể đăng kí một tài khoản Gmail mới và nhập vào đó.

Bạn cũng cần chỉnh sửa phần smtpTransport.sendMail và điền vào đó tên và email của bạn. Ví dụ: Việt Anh <[email protected]>.

var nodemailer = require('nodemailer')
var http = require('http')
var bodyParser = require('body-parser')
var express = require('express')
var app = express()
var request = require('request')

app.use(bodyParser.json())
app.use(
 bodyParser.urlencoded({
  extended: true,
 })
)

var server = http.createServer(app)

// Nhận request từ tất cả các nguồn
app.use(function (req, res, next) {
 // Website you wish to allow to connect
 res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*')
 // Pass to next layer of middleware
 next()
})

// Homepage
app.get('/', (req, res) => {
 res.send('Home page. Server running okay.')
})

// Đường dẫn xử lí form
app.post('/contact', function (req, res) {
 var content = '<h1>We have new submission from your website!</h1>'

 // Lấy tất cả các giá trị tham số từ POST request
 for (var x in req.query) {
  content += '<b>' + x + '</b> : ' + req.query[x] + ' </br>'
 }
 for (var x in req.body) {
  content += '<b>' + x + '</b> : ' + req.body[x] + ' </br>'
 }

 // Trả về kết quả dưới dạng JSON
 res.json({ success: 'ok' })

 // Khai báo cấu hình gửi mail
 var smtpConfig = {
  host: 'smtp.gmail.com',
  port: 587,
  secure: false, // upgrade later with STARTTLS
  auth: {
   user: '<username>@gmail.com',
   pass: '<pass>',
  },
 }

 // Gửi mail
 var smtpTransport = nodemailer.createTransport(smtpConfig)
 smtpTransport.sendMail(
  {
   //email options
   from: 'MailGate by Viet Anh <[email protected]>',
   to: 'Tên Của Bạn <email của bạn>', // receiver
   subject: 'Có tin nhắn mới từ website của bạn!', // subject
   html: content, // body
  },
  function (error, response) {
   //callback
   if (error) {
    console.log(error)
   } else {
    console.log('Đã gửi mail!')
   }

   smtpTransport.close()
  }
 )
})

var port = process.env.PORT || 5000

server.listen(port, function () {
 console.log('Server is running! port : ' + port)
})

Step 4: Deploy lên heroku:

Bạn có thể deploy đoạn mã này lên bất cứ server hoặc dịch vụ nào bạn có. Ở đây tôi hướng dẫn các bạn deploy lên Heroku vì nó khá đơn giản và miễn phí.

 • Trước tiên đăng kí tài khoản Heroku.
 • Tạo 1 app.
 • Cài Heroku CLI lên máy của bạn: Xem hướng dẫn.
 • Deploy bằng Heroku CLI:
  • Đăng nhập: heroku login
  • Khởi tạo git: Thay <ten-app-cua-ban> bằng tên app vừa tạo. Ví dụ: mail-gate-by-va.
git init
heroku git:remote -a <ten-app-cua-ban>
 • Commit và deploy lên heroku:
git add .
git commit -am "make it better"
git push heroku master
 • Check xem app của bạn đã hoạt động ok chưa bằng các vào https://<ten-app-cua-ban>.herokuapp.com/ bằng trình duyệt. Nếu bạn nhìn thấy dòng "Home page. Server running okay." thì mọi thứ đã hoạt động tốt.
Hompage running okay

Step 5: Sử dụng backend đã tạo với một contact form:

Việc gửi dữ liệu có thể được thực hiện với một contact form đơn giản thế này:

<h1>Contact form</h1>
<form id="contact-form" method="POST" action="https://<ten-app-cua-ban>.herokuapp.com/contact">
 <input type="email" name="email" placeholder="Email">
 <input type="text" name="website" placeholder="Tên bạn">
 <textarea name="message" rows="8" placeholder="Nội dung tin nhắn"></textarea>
 <input type="submit" className="btn btn-primary" value="Send / Gửi đi"></input>
</form>

Hình ảnh email nhận được sau khi nhập form liên hệ:

Mail Gate by Viet Anh