Showing Post From OpenCV

Install OpenCV 4 on macOS using Homebrew

This is my note on how to install OpenCV 4 on macOS with Homebrew. I tested this tutorial on my Macbook Air 2020 with Apple silicon (M1 chip).

Read more

Gọi hàm Python trên C++ với OpenCV

Có nhiều khi chúng ta cần gọi một hàm xử lý ảnh hoặc chạy mô hình học máy trên code Python từ C++.

Read more

Lọc ảnh (Image Filtering)

Lọc ảnh (làm mịn ảnh, làm mượt ảnh) là một bước rất quan trọng trong xử lý ảnh. Lọc ảnh thực tế có rất nhiều tác dụng như loại bỏ nhiễu, tìm biên đối tượng.

Read more

Các thao tác cơ bản với ảnh trên OpenCV

Để hiểu rõ các thao tác xử lý ảnh và làm những điều phức tạp hơn, trước hết chúng ta cần thành thạo trong việc thao tác cơ bản với ảnh trong OpenCV.

Read more