Showing Post From Jetson

Thiết lập ban đầu cho Jetson Nano

Jetson Nano là board mạch nhúng nhỏ, nhưng được thiết kế đặc biệt để triển khai các thuật toán AI trên các thiết bị có kích thước nhỏ.

Read more