Showing Post From Hardware

Thiết lập ban đầu cho Jetson Nano

Jetson Nano là board mạch nhúng nhỏ, nhưng được thiết kế đặc biệt để triển khai các thuật toán AI trên các thiết bị có kích thước nhỏ.

Read more

Configure integrated GPU for rendering and NVIDIA GPU for CUDA works in Ubuntu 18.04

In fact, besides CUDA tasks (which could be deep neural network training), our operating system also consumes a decent amount of memory for graphic rendering.

Read more

Cấu hình iGPU cho xserver và GPU Nvidia cho tác vụ CUDA trong Ubuntu 18.04

Trên thực tế, ngoài các tác vụ CUDA (có thể là huấn luyện model học máy) sử dụng tới card Nvidia, hệ điều hành cũng tiêu tốn một lượng bộ nhớ kha khá cho việc hiển thị.

Read more