HomeComputer VisionMachine LearningAI DeploymentOther PostsAbout

SmartBin
1

AI Deployment
Thiết kế thùng rác thông minh tự phân loại rác với Raspberry Pi 3
Nóng lên toàn cầu, bảo vệ môi trường, rác thải nhựa là những từ khoá nóng trong thời gian gần đây.…
Viet Anh Ng.
October 10, 2019
3 min
© 2020, All Rights Reserved.

Quick Links

About this siteContact

Social Media