HomeComputer VisionMachine LearningAI DeploymentOther PostsAbout

OpenCV
3

AI Deployment
Gọi hàm Python trên C++ với OpenCV
Có nhiều khi chúng ta cần gọi một hàm xử lý ảnh hoặc chạy mô hình học máy trên code Python từ C++.…
Viet Anh Ng.
March 31, 2020
2 min
© 2020, All Rights Reserved.

Quick Links

About this siteContact

Social Media