HomeComputer VisionMachine LearningAI DeploymentOther PostsAbout

Keras
1

Computer Vision
Xây dựng bộ phân loại VGG16 với Tensorflow Keras và áp dụng phân loại chó mèo
Dù Tensorflow Keras đã hỗ trợ VGG16 , ở bài viết này, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau viết lại VGG1…
Viet Anh Ng.
October 03, 2019
2 min
© 2020, All Rights Reserved.

Quick Links

About this siteContact

Social Media