HomeComputer VisionMachine LearningAI DeploymentOther PostsAbout

Hardware
1

Machine Learning
Thiết lập ban đầu cho Jetson Nano
Jetson Nano là board mạch nhúng nhỏ, nhưng được thiết kế đặc biệt để triển khai các thuật toán AI…
Viet Anh Ng.
April 02, 2020
5 min
© 2020, All Rights Reserved.

Quick Links

About this siteContact

Social Media