Thiết lập Sublime Text 3 để biên dịch và chạy ngôn ngữ C

Xem hướng dẫn cài đặt Sublime text 3.

2. Tiếp đó cài đặt gcc để biên dịch ngôn ngữ c:

Mở Terminal (Ctrl + Alt +t) và gõ lần lượt các lệnh sau để cài đặt gói build-essential:

1sudo apt-get update
2sudo apt-get install build-essential

3. Cấu hình Build system cho Sublime Text để biên dịch và chạy C:

Mở Sublime Text 3, chọn menu Tools > Build System > New Build System…

Chèn đoạn mã sau và lưu lại dưới tên GCC.sublime-build

 1{
 2"shell_cmd" : "gcc $file_name -o ${file_base_name}",
 3"working_dir" : "$file_path",
 4"variants":
 5 [
 6  {
 7   "name": "Run",
 8   "shell_cmd": "gcc $file_name -o ${file_base_name} && ${file_path}/${file_base_name}"
 9  }
10 ]
11}

Build C trong Sublime Text 3

Lưu build file C trong Sublime Text 3

Related Posts

Giới thiệu serie học lập trình C

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX.

Read more

Airflow, MLflow or Kubeflow for MLOps?

Machine learning is now focusing more on the data (data-centric AI), and MLOps is obviously the way to bring ML projects into production.

Read more

With Daisykit – Everyone can build AI projects!

Imagine you are a software engineer or a DIY hobbyist with great ideas to build AI-powered projects. However, it will be such difficulty when you know very little or nothing about AI.

Read more