Thiết lập Sublime Text 3 để biên dịch và chạy ngôn ngữ C

Share on:

Xem hướng dẫn cài đặt Sublime text 3.

2. Tiếp đó cài đặt gcc để biên dịch ngôn ngữ c:

Mở Terminal (Ctrl + Alt +t) và gõ lần lượt các lệnh sau để cài đặt gói build-essential:

1sudo apt-get update
2sudo apt-get install build-essential

3. Cấu hình Build system cho Sublime Text để biên dịch và chạy C:

Mở Sublime Text 3, chọn menu Tools > Build System > New Build System…

Chèn đoạn mã sau và lưu lại dưới tên GCC.sublime-build

 1{
 2"shell_cmd" : "gcc $file_name -o ${file_base_name}",
 3"working_dir" : "$file_path",
 4"variants":
 5 [
 6  {
 7   "name": "Run",
 8   "shell_cmd": "gcc $file_name -o ${file_base_name} && ${file_path}/${file_base_name}"
 9  }
10 ]
11}

Build C trong Sublime Text 3

Lưu build file C trong Sublime Text 3

Subscribe for Updates

* indicates required

Related Posts