Tạo contact form đơn giản với Nodejs - nodemailer

Share on:

Nếu website của bạn sử dụng một CMS như Wordpress thì việc tạo contact form đã khá dễ dàng với các plug-in. Tuy nhiên nếu bạn đang có một website tĩnh, bạn sẽ cần một dịch vụ để xử lí các form liên hệ của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tự tạo một backend đơn giản để xử lí các form liên hệ.

Form liên hệ của chúng ta sẽ hoạt động theo các nhận request từ form theo method POST và gửi chúng đến email chính bằng nodemailer của Nodejs.

Step 1: Cài đặt Nodejs

Trước tiên bạn cần phải cài đặt Nodejs bằng cách truy cập vào trang chủ để tải về và cài đặt: https://nodejs.org/en/.

Nếu bạn đang dùng Ubuntu/Debian hay một hệ linux phổ biến khác thì Nodejs cũng có mặt trên kho phần mềm và có thể dễ dàng cài đặt bằng lệnh đơn giản như sudo apt-get install nodejs (Ubuntu Linux).

Step 2: Tạo Project mới (có thể là mail-gate)

 • Tạo một thư mục với tên dự án của bạn.

 • Dùng lệnh npm init trong thư mục và nhập các thông tin.s

Step 3: Viết code Nodejs

Copy đoạn code sau vào file index.js. Bạn sửa phần smtpConfig là cấu hình chúng ta dùng để gửi mail. Bạn có thể đăng kí một tài khoản Gmail mới và nhập vào đó.

Bạn cũng cần chỉnh sửa phần smtpTransport.sendMail và điền vào đó tên và email của bạn. Ví dụ: Việt Anh <abc@vietanhdev.com>.

 1var nodemailer = require("nodemailer");
 2var http = require('http');
 3var bodyParser = require('body-parser');
 4var express = require('express');
 5var app = express();
 6var request = require("request");
 7
 8app.use(bodyParser.json());
 9app.use(bodyParser.urlencoded({
10 extended: true
11}));
12
13var server = http.createServer(app);
14
15
16// Nhận request từ tất cả các nguồn
17app.use(function (req, res, next) {
18  // Website you wish to allow to connect
19  res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
20  // Pass to next layer of middleware
21  next();
22});
23
24
25// Homepage
26app.get('/', (req, res) => {
27 res.send("Home page. Server running okay.");
28});
29
30
31// Đường dẫn xử lí form
32app.post('/contact', function (req, res) {
33 
34 var content = '<h1>We have new submission from your website!</h1>';
35
36 // Lấy tất cả các giá trị tham số từ POST request
37 for (var x in req.query) {
38  content += '<b>' + x + '</b> : ' + req.query[x] + ' </br>';
39 }
40 for (var x in req.body) {
41  content += '<b>' + x + '</b> : ' + req.body[x] + ' </br>';
42 }
43
44 // Trả về kết quả dưới dạng JSON
45 res.json({"success": "ok"});
46
47 // Khai báo cấu hình gửi mail
48 var smtpConfig = {
49   host: 'smtp.gmail.com',
50   port: 587,
51   secure: false, // upgrade later with STARTTLS
52   auth: {
53     user: '<username>@gmail.com',
54     pass: '<pass>'
55   }
56 };
57
58 // Gửi mail
59 var smtpTransport = nodemailer.createTransport(smtpConfig);
60 smtpTransport.sendMail({ //email options
61    from: "MailGate by Viet Anh <xxxxxx@gmail.com>",
62    to: "Tên Của Bạn <email của bạn>", // receiver
63    subject: "Có tin nhắn mới từ website của bạn!", // subject
64    html: content // body
65    }, function(error, response){ //callback
66      if(error){
67        console.log(error);
68      } else {
69        console.log("Đã gửi mail!");
70      }
71
72    smtpTransport.close(); 
73 });
74
75});
76
77var port = process.env.PORT || 5000;
78
79server.listen(port, function() {
80 console.log("Server is running! port : " + port);
81});

Step 4: Deploy lên heroku:

Bạn có thể deploy đoạn mã này lên bất cứ server hoặc dịch vụ nào bạn có. Ở đây tôi hướng dẫn các bạn deploy lên Heroku vì nó khá đơn giản và miễn phí.

 • Trước tiên đăng kí tài khoản Heroku.
 • Tạo 1 app.
 • Cài Heroku CLI lên máy của bạn: Xem hướng dẫn.
 • Deploy bằng Heroku CLI:
  • Đăng nhập: heroku login
  • Khởi tạo git: Thay <ten-app-cua-ban> bằng tên app vừa tạo. Ví dụ: mail-gate-by-va.
1git init
2heroku git:remote -a <ten-app-cua-ban>
+ Commit và deploy lên heroku:
1git add .
2git commit -am "make it better"
3git push heroku master
 • Check xem app của bạn đã hoạt động ok chưa bằng các vào https://<ten-app-cua-ban>.herokuapp.com/ bằng trình duyệt. Nếu bạn nhìn thấy dòng "Home page. Server running okay." thì mọi thứ đã hoạt động tốt.

Hompage running okay

Step 5: Sử dụng backend đã tạo với một contact form:

Việc gửi dữ liệu có thể được thực hiện với một contact form đơn giản thế này:

1<h1>Contact form</h1>
2<form id="contact-form" method="POST" action="https://<ten-app-cua-ban>.herokuapp.com/contact">
3 <input type="email" name="email" placeholder="Email">
4 <input type="text" name="website" placeholder="Tên bạn">
5 <textarea name="message" rows="8" placeholder="Nội dung tin nhắn"></textarea>
6 <input type="submit" className="btn btn-primary" value="Send / Gửi đi"></input>
7</form>

Hình ảnh email nhận được sau khi nhập form liên hệ:

Mail Gate by Viet Anh

Related Posts