Tầm nhìn ta thật ngắn mà đã thấy bao thứ để làm. ̶  Alan Turing.