Artificial Intelligence and Software Development

Computer Vision Machine Learning Other

Xây dựng một cấu hình Emacs từ đầu


Emacs có thể tồn tại được từ lần đầu tiên nó được sinh ra (năm 1976) cho tới nay và luôn là một trong các trình soạn thảo code được nhiều lập trình viên sử dụng nhất. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản Emacs từ đầu cho tới khi trở thành một trình soạn thảo đem lại cho bạn cảm giác thoải mái.
Read more ⟶

Install mysql2 gem on macOS using MAMP as mySQL server


Read more ⟶

Minify multiple Javascript files in a folder with UglifyJS


Read more ⟶