Featured Posts

Cấu hình iGPU cho xserver và GPU Nvidia cho tác vụ CUDA trong Ubuntu 18.04

Trên thực tế, ngoài các tác vụ CUDA (có thể là huấn luyện model học máy) sử dụng tới card Nvidia, hệ điều hành cũng tiêu tốn một lượng bộ nhớ kha khá cho việc hiển thị.

Read more

Locked myself out of SSH port Ubuntu AWS server using ufw

Currently, I locked myself out of my VPS (Amazon EC2) after configuring ufw firewall. Here are what I've done to disable ufw and take back the control of my VPS.

Read more

ReactJS lifecycle method inside a functional Component

Understand more about React component types: React Functional or Class Components: Everything you need to know . In the case you want to combine a functional component with some lifecycle functions like componentDidMount, componentWillUnmount.

Read more

Chuyển blog sang nền tảng GatsbyJS

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về nền tảng blog tĩnh GatsbyJS và những trải nghiệm đầu tiên khi mình chuyển blog sang nền tảng này.

Read more

Những package cần có cho Ubuntu

Dưới đây tôi xin giới thiệu một số package tôi thường dùng trên Ubuntu và cách cài đặt. Những package này là các gói phần mềm mà tôi hay dùng, chủ yếu là phục vụ các nhu cầu cơ bản của việc lập trình.

Read more

Lọc ảnh (Image Filtering)

Lọc ảnh (làm mịn ảnh, làm mượt ảnh) là một bước rất quan trọng trong xử lý ảnh. Lọc ảnh thực tế có rất nhiều tác dụng như loại bỏ nhiễu, tìm biên đối tượng.

Read more