Featured Posts

Cài đặt và sử dụng VS Code trên Google Colab

GPU miễn phí từ Google Colab là môi trường rất tốt để phát triển, thử nghiệm các mô hình học máy một cách miễn phí.

Read more

Tìm hiểu mô hình YOLO cho phát hiện vật - Từ YOLOv1 đến YOLOv3

YOLO - You Only Look Once là một trong những mô hình phát hiện vật tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Read more

Advanced driver-assistance system on Jetson Nano Part 3 - Deep neural networks

Recently, I have built a prototype of an advanced driver-assistance system (ADAS) using a Jetson Nano computer. In this project, I have successfully deployed 3 deep neural networks and some computer vision algorithms on a super cheap hardware of Jetson Nano.

Read more

Advanced driver-assistance system on Jetson Nano Part 2 - Software design

Recently, I have built a prototype of an advanced driver-assistance system (ADAS) using a Jetson Nano computer. In this project, I have successfully deployed 3 deep neural networks and some computer vision algorithms on a super cheap hardware of Jetson Nano.

Read more

Advanced driver-assistance system on Jetson Nano Part 1 - Intro & Hardware design

Recently, I have built a prototype of an advanced driver-assistance system (ADAS) using a Jetson Nano computer. In this project, I have successfully deployed 3 deep neural networks and some computer vision algorithms on a super cheap hardware of Jetson Nano.

Read more

Hackathon: Xây dựng giải pháp biến đổi, stream giấy viết cho giáo dục từ xa

Vừa rồi, chúng tôi đã tham gia Cuộc thi IBM Hackathon tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội và may mắn dành giải Nhì cho hạng mục Call For Code với giải pháp biến đổi, stream giấy viết cho giáo dục từ xa.

Read more