Showing Post From Notes

Các tài liệu và khoá học về học máy

Việc học về học máy của tôi đã được giúp ích rất nhiều bởi các khoá học online. Ở trang này tôi sẽ tổng hợp lại các tài liệu và các khoá học hay về học máy kèm một vài đánh giá.

Read more

[Concepts] Classification metrics

Classification is a basic family of models in machine learning. In very naive logic, people can use accuracy to evaluate how good a model is.

Read more