Showing Post From Notes

[MOOC] Apollo Lesson 4: Perception

My note for lesson 4 of MOOC course: Self-Driving Fundamentals - Featuring Apollo. Content: Identify different perception tasks such as classification, detection, segmentation.

Read more

[MOOC] Apollo Lesson 3: Localization

This is my note for lesson 3 of MOOC course: Self-Driving Fundamentals - Featuring Apollo. Content: How the vehicle localizes itself with a single-digit-centimeter-level accuracy.

Read more

[MOOC] Apollo Lesson 2: HD Maps

This is my note for lesson 2 of MOOC course: Self-Driving Fundamentals - Featuring Apollo. Content: High Definition maps for self driving cars.

Read more

[MOOC] Apollo Lesson 1: SDC Fundamentals

This is my note for lesson 1 of MOOC course: Self-Driving Fundamentals - Featuring Apollo. Content: Identify the key parts of self-driving cars.

Read more

Chia sẻ: Ý nghĩa của Trị đặc trưng và vector đặc trưng - Blog Khoa học máy tính

Lưu ý: Bài viết này được chia sẻ lại từ Blog khoa học máy tính với bản quyền Creative Commons Lisence.

Read more

Xác suất thống kê 1 - Các khái niệm cơ bản

Xác suất thống kê là nền tảng quan trọng của các mô hình học máy và phân tích dữ liệu. Bài viết này là ghi chép của tôi về các kiến thức, khái niệm cơ bản nhất về xác suất thống kê, từ đó có thể giúp người đọc tiếp cận và xem lại các kiến thức cho bộ môn này.

Read more