Share on:

This page is writing instruction for me only.

Card

{{< card title="Bước 0 - Học lập trình cơ bản với Python" icon="python.svg">}}
<p style="width: 100%">Lập trình là điều đầu tiên bạn cần học để có thể bắt kịp việc thực hành về sau. Python hiện tại là một ngôn ngữ rất phổ biến trong ngành trí tuệ nhân tạo. Có rất nhiều các khoá học được dạy với Python. Do vậy tôi khuyến khích các bạn bắt đầu với ngôn ngữ này. Có một vài khoá học và tài liệu tôi nghĩ có thể dùng được như:</p>
{{< card-list >}}
{{< card-list-item link="https://www.codecademy.com/learn/learn-python-3" >}}
Khoá **Learn Python 3** của Codecademy
{{< /card-list-item >}}
{{< card-list-item link="https://www.howkteam.vn/course/lap-trinh-python-co-ban-37" >}}
Khoá **Lập trình Python** cơ bản của How kTeam
{{< /card-list-item >}}
{{< card-list-item link="https://greenteapress.com/wp/think-python/" >}}
Sách **Think Python: How to Think Like a Computer Scientist** - Allen B. Downey.
{{< /card-list-item >}}
{{< /card >}}