Showing Post From Platforms and Tools

Install Fira Code Font for Ubuntu

This tutorial provides instructions for installing the Fira Code font in various versions of Ubuntu. This is my favorite font due to its various ligatures.

Read more

Install Zsh and Auto suggestion plugin for Ubuntu

ZSH, also called the Z shell, is an extended version of the Bourne Shell (sh), with plenty of new features, and support for plugins and themes.

Read more

Cài đặt và sử dụng VS Code trên Google Colab

GPU miễn phí từ Google Colab là môi trường rất tốt để phát triển, thử nghiệm các mô hình học máy một cách miễn phí.

Read more

Thiết lập ban đầu cho Jetson Nano

Jetson Nano là board mạch nhúng nhỏ, nhưng được thiết kế đặc biệt để triển khai các thuật toán AI trên các thiết bị có kích thước nhỏ.

Read more

Configure integrated GPU for rendering and NVIDIA GPU for CUDA works in Ubuntu 18.04

In fact, besides CUDA tasks (which could be deep neural network training), our operating system also consumes a decent amount of memory for graphic rendering.

Read more

Cấu hình iGPU cho xserver và GPU Nvidia cho tác vụ CUDA trong Ubuntu 18.04

Trên thực tế, ngoài các tác vụ CUDA (có thể là huấn luyện model học máy) sử dụng tới card Nvidia, hệ điều hành cũng tiêu tốn một lượng bộ nhớ kha khá cho việc hiển thị.

Read more