Showing Post From Other Posts

Locked myself out of SSH port Ubuntu AWS server using ufw

Currently, I locked myself out of my VPS (Amazon EC2) after configuring ufw firewall. Here are what I've done to disable ufw and take back the control of my VPS.

Read more

ReactJS lifecycle method inside a functional Component

Understand more about React component types: React Functional or Class Components: Everything you need to know . In the case you want to combine a functional component with some lifecycle functions like componentDidMount, componentWillUnmount.

Read more

Chuyển blog sang nền tảng GatsbyJS

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về nền tảng blog tĩnh GatsbyJS và những trải nghiệm đầu tiên khi mình chuyển blog sang nền tảng này.

Read more

Những package cần có cho Ubuntu

Dưới đây tôi xin giới thiệu một số package tôi thường dùng trên Ubuntu và cách cài đặt. Những package này là các gói phần mềm mà tôi hay dùng, chủ yếu là phục vụ các nhu cầu cơ bản của việc lập trình.

Read more

Website chuyển tiếng Việt sang kiểu viết mới dựa theo PGS TS Bùi Hiền

Gần đây PGS.TS Bùi Hiền, Nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội đã đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt như chuyển cách viết Luật giáo dục" đổi thành “Luật záo zụk”.

Read more

Xây dựng một cấu hình Emacs từ đầu

Emacs là một trình soạn thảo văn bản đa chức năng và có thể mở rộng các chức năng một cách mạnh mẽ.

Read more