Showing Post From Machine Learning

Các tài liệu và khoá học về học máy

Việc học về học máy của tôi đã được giúp ích rất nhiều bởi các khoá học online. Ở trang này tôi sẽ tổng hợp lại các tài liệu và các khoá học hay về học máy kèm một vài đánh giá.

Read more

Linear Regression - Hồi quy tuyến tính cơ bản

Linear Regression (hồi quy tuyến tính) là một trong những thuật toán cơ bản nhất của Machine Learning. Ở bài viết này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn khái niệm về thuật toán này, lý thuyết toán học và cách triển khai thuật toán trên Python.

Read more

[Concepts] Classification metrics

Classification is a basic family of models in machine learning. In very naive logic, people can use accuracy to evaluate how good a model is.

Read more

Các hàm kích hoạt (activation function) trong neural network

Hàm kích hoạt (activation function) mô phỏng tỷ lệ truyền xung qua axon của một neuron thần kinh. Trong một mạng nơ-ron nhân tạo, hàm kích hoạt đóng vai trò là thành phần phi tuyến tại output của các nơ-ron.

Read more