Showing Post From C Programming

Gọi hàm Python trên C++ với OpenCV

Có nhiều khi chúng ta cần gọi một hàm xử lý ảnh hoặc chạy mô hình học máy trên code Python từ C++.

Read more

Một cách nhập xâu kí tự trong C - giải quyết vấn đề của fflush cho Linux, Mac OS

Khi lập trình C trên Windows, bạn có thể sử dụng fflush() để làm sạch bộ đệm trước khi nhập một xâu, tránh tình trạng "lạc trôi" của lệnh nhập xâu.

Read more

Cấu hình Emacs để lập trình C

Link hướng dẫn cài đặt và sử dụng các chức năng: http://tuhdo.github.io/c-ide.html Sau đây là vài thứ cơ bản ko cần đọc cái bên trên cài và dùng luôn đã >>

Read more

Cấu trúc rẽ nhánh trong C

Cấu trúc rẽ nhánh trong mỗi ngôn ngữ lập trình luôn luôn là một thành phần quan trọng. Đó là thành phần cơ bản tạo nên hầu hết các thuật toán hiện đại.

Read more

Biến, hằng và nhập xuất dữ liệu trong C

Biến, hằng giống như những chiếc hộp có tên riêng mà chúng ta có thể để dữ liệu vào và mang ra mỗi khi chúng ta cần sử dụng.

Read more

Toán tử trong C

Định nghĩa toán tử trong [Wikipedia]: Trong toán học, một toán tử (tiếng Anh operator, phân biệt với operation - phép toán) là một hàm, thông thường có một vai trò quan trọng trong một lĩnh vực nào đấy.

Read more