AICurious
Published on
Wednesday, May 24, 2017

Cài Certbot cho Raspbian Jessie

314 words2 min read
Authors
  • avatar
    Name
    Viet Anh
    Twitter

Certbot là package phía server sử dụng để lấy và deploy chứng chỉ SSL/TSL một cách tự động. Nó giúp setup một kết nối HTTPS cho máy chủ chỉ trong một nốt nhạc và hoàn toàn miễn phí với Let's Encrypt.

Việc cài đặt package Certbot cho Raspbian(hệ điều hành cho máy tính Raspberry Pi) có thể gặp lỗi "Unable to locate package certbot". Trên Raspbian, cần cài đặt Certbot như một gói backport.

Step 1: Thêm nguồn backport Debian Jessie:

Mở Terminal. Các lệnh chạy bằng quyền root nên ta chạy

su

Tiếp theo thêm nguồn backport

echo "deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main" \
> /etc/apt/sources.list.d/backports.list

Step 2: apt-get update

Tôi gặp lỗi như sau khi chạy apt-get update:

W: GPG error: http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 8B48AD6246925553 NO_PUBKEY 7638D0442B90D010

Hai khoá "8B48AD6246925553", "7638D0442B90D010" hiện ở thông báo lỗi cần được thêm vào gpg keyring.

Chạy liên tiếp các lệnh:

gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 8B48AD6246925553
gpg -a --export 8B48AD6246925553 | sudo apt-key add -
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 7638D0442B90D010
gpg -a --export 7638D0442B90D010 | sudo apt-key add -

Sau đó update package list:

apt-get update

Step 3: Cài Certbot

Cài Certbot bằng lệnh:

apt-get install certbot -t jessie-backports